تبلیغات
★مـُعـجـزه ی آبــی★ - لبخندتـ .... گذشت دیگر

★مـُعـجـزه ی آبــی★

لبخندتـ .... گذشت دیگر

ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ
ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ !!!

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ
ﺣﺲ عجیبیه
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ
ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ ...
ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ

ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ
وقتی ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ ..
ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . . .
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ . . .

ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی .. ♥

......................................

دلـتـنـــگــتــم لعنتـــــــی ...

کـــــــاش

کـسـی
ســـــراغ

مـ را از

تـــو بـگـیــرد

تــا یـــــ ــــــــــ ــــــادم کـنــی...
 

..............................................

"تابـــســتان امســال را چــگونـــه گـــذراندیـــد"

اجـــــازه آقــــا . . .

ســـَــــرد بــــود ســــَرد

آنقـــدر کــه بـــرفی نِشـــــست . . .

روی "دوستـــت دارم " هــــای نگفــــته ام

"تنهــــایی " ام ذاتُ الــریــــه گــرفـــت

و جـــای نبـــودنـــش هنـــوز

درد می کـــند

درد . . .

......................................

هشدار: سلام به همگی.ممنون از اینکه بهم سر میزنید... کامپیوترم روانی شده چند وقته

الان دارم از نت یه جای دیگه استفاده میکنم

میخوام ان شاالله لپ تاپ بخرم. به همتون سر میزنم[ یکشنبه 6 مهر 1393 ] [ 03:33 بعد از ظهر ] [ گـلـنـاز ]

[ نظرات() ]