تبلیغات
★مـُعـجـزه ی آبــی★ - نمی نویسم...

★مـُعـجـزه ی آبــی★

نمی نویسم...

نمی نویسم

کــه کـلـمـات را الــوده نـکـنـم بـه گـنـاه

گـنـاهـی کـه از آن مــن اسـت

نمی نویسم

تـا سـکـوت را بـیـامـوزمـ….

نـمـی نـویـسـمــ….

تـا احـسـاسـاتم را مـحـبـوس کـنـمــ….

تـا نـخـوانـی

نـدانـی….

کـه چـه مـی گـذرد ایـن روزهـا بـر مــن!!

مـی خـنـدمــ….

تـا یـادم بـمــانـد

تـظـاهـر بـهـتـریـن کـار اسـت…!

تـا یـادم نـرود

کـه دیـگـران مـرا خـنـدان مـی خـواهـنـد

تـا یـادم بــمــانـد مـن دیـگـر  آن آدم سـابـق نـیـسـتـمــ

شـکـسـتـه امــ….

روزهـای زیـادی اسـت کـه شـکـسـتـه امــ….

آن زمـان کـه لـب بـه شـکـوه بـاز کـردم و گـفـتـم خـسـتـه امــ….

و آن هــا یـکــ بـــه یــکـــ رفـتـنـد

خـسـتـگـی هـایـم را تـاب نـیـاوردنـد

و اکــنـون ایــن مـنـمــ!

هـمـان دلـتـنـگـی کــه دلـش مـدام شــور مـی زنــد!

بـگــذار نـنـویـســـمــ

مــن


  لــبــخـنـد مـی زنــمــ[ جمعه 8 آذر 1392 ] [ 11:29 قبل از ظهر ] [ گـلـنـاز ]

[ نظرات() ]